Llefydd i ymweld â nhw ar gyfer pob gallu

Trosolwg

Gall pawb fwynhau rhai o’n coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, beth bynnag fo’u gallu.

Mae rhai o'n llwybrau cerdded yn dilyn llwybrau llydan sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio, ac mae llwybrau beicio a llwybrau bwrdd hygyrch yn rhai o'n safleoedd.

Mae ein holl ganolfannau ymwelwyr, caffis a thoiledau yn hygyrch ac mae gan rai safleoedd ardaloedd chwarae hygyrch hefyd.

Darllenwch ymlaen i gael trosolwg o’n cyfleusterau hygyrch yn y coetiroedd a'r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol rydym yn gofalu amdanynt ledled Cymru.

Yna dilynwch y dolenni i’r tudalennau gwe am bob coetir neu Warchodfa Natur Genedlaethol, i ddarganfod mwy a phenderfynu pa un sy’n iawn i chi.

Llefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr

Dwy ferched ar faincMae yna lwybrau cerdded yn addas ar gyfer pob gallu yn ein coetiroedd a'n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru.

Mae ein holl lwybrau wedi'u harwyddo o'r maes parcio ac mae gan rai ohonynt rannau o lwybr pren.

Dilynwch y dolenni i'r tudalennau gwe am bob safle, lle cewch chi fwy o fanylion am y cyfleusterau i’ch helpu i benderfynu pa lwybr sy’n iawn i chi.

Llefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr - gogledd Cymru

Morfa DyffrynGwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris a Chanolfan Ymwelwyr, ger Dolgellau

O ran mawredd a harddwch, prin yw’r llefydd sy’n gallu cymharu â Chadair Idris, mynydd godidog yn ne Parc Cenedlaethol Eryri.

 • Llwybr Llyn Dôl Idris
 • Cylchdaith y Ddôl
 • Canolfan ymwelwyr hygyrch, toiled a man parcio ceir

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris a’r Ganolfan Ymwelwyr

Coed Moel Famau, ger yr Wyddgrug

Mae Parc Gwledig Moel Famau yng nghanol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

 • Llwybr Hygyrch Bryniau Clwyd

Dysgwch ragor am Goed Moel Famau

Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn o fewn Parc Cenedlaethol Eryri.

 • Llwybr Hygyrch Glasdir (o faes parcio Pont Llam yr Ewig)
 • Llwybr Gardd y Goedwig (o faes parcio Gardd y Goedwig)
 • Llwybr Marchogion y Brenin (o faes parcio Ty’n y Groes)
 • Llwybr Cerdded Afon Eden (o faes parcio’r ganolfan ymwelwyr)
 • Canolfan ymwelwyr hygyrch, toiled a man parcio ceir
 • Man chwarae hygyrch

Dysgwch ragor am Barc Coed y Brenin

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber, ger Bangor

Coetir brodorol a rhaeadr ddramatig mewn lleoliad mynydd anhygoel.

 • Prif lwybr i’r rhaeadr (llwybr heriol sy’n ddigon llydan ar gyfer cadeiriau olwyn, gydag wyneb wedi’i gywasgu, gan esgyn yn raddol a pharha a gatiau mochyn gloeon RADAR). Sylwer bod rhai rhannau mwy serth a bod cerrig rhydd a rhai amlwg mewn rhai mannau
 • Lle parcio wedi'i neilltuo i bobl anabl (maes parcio Bont Newydd)
 • Toiledau hygyrch (maes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru)

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber

Llyn Crafnant, Coedwig Gwydir, ger Betws-y-coed

Mae Llyn Crafnant yn dri chwarter milltir o hyd ac yn gorwedd mewn dyffryn prydferth, lle mae ochr ogleddol Coedwig Gwydir yn cyfarfod llethrau isaf mynyddoedd y Carneddau.

 • Llwybr Afon Crafnant
 • toiled hygyrch a man parcio ceir (drws nesa i Lwybr Afon Crafnant)

Dysgwch ragor am Lyn Crafnant

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn, ger Abermaw

Twyni tywod a glan y môr mewn tirwedd arfordirol o harddwch ac amrywiaeth heb eu hail.

 • Llwybr pren

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn

Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Darganfyddwch y dirwedd unigryw hon sydd wedi’i ffurfio gan y gwynt a’r môr.

 • Dwy orsaf ymarfer corff ar y llwybr heini sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn (o faes parcio Cwningar)
 • Llwybr y Wiwer Goch – y darn i’r olygfan dros y llyn (o faes parcio Llyn Parc Mawr, Coed Niwbwrch)
 • Cuddfan adar hygyrch (o faes parcio Llyn Rhos Ddu)

Dysgwch ragor am Goedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch

Llefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr - Canolbarth Cymru

Merch mewn cadair olwyn ar llwybr cerddedCanolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Yn adnabyddus am ei thraddodiad dyddiol o fwydo barcutiaid coch, mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian yn eistedd ar ben dyffryn dramatig gyda golygfeydd o Fae Ceredigion a Mynyddoedd Cambria.

 • Llwybr y Barcud
 • Man chwarae hygyrch
 • Canolfan ymwelwyr hygyrch, toiled a man parcio ceir

Dysgwch ragor am Ganolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian

Coetir Cymunedol Coed y Bont, ger Tregaron

Mae Coed y Bont yn goetir cymunedol wedi’i leoli ar gyrion pentref Pontrhydfendigaid yng Ngheredigion sydd yn cynnwys dwy goedwig gyffiniol. Mae’r gymdeithas gymunedol wedi datblygu amrywiaeth o gyfleusterau ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr er engraifft llwybrau cerdded gyda nifer o feinciau.

 • Llwybr Coed Aethnen
 • Llwybr Coed Bedw

Dysgwch ragor am Goetir Cymunedol Coed y Bont

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Cymysgedd heb ei gyffwrdd o gorsydd uchel, gwelyau cors, glaswelltir gwlyb, pyllau, nentydd a darnau o goetir.

 • Llwybr Cors Caron
 • Llwybr Ystwyth

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors y Llyn, ger Rhaeadr Gwy

Llecyn bychan heddychlon gydag un o’r dolydd blodau gwyllt gorau yng nghanolbarth Cymru a choedwig anghyffredin o goed byr.

 • Taith Cors y Llyn

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Cors y Llyn

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chanolfan Ymwelwyr, ger Aberystwyth

Tirlun trawiadol o aber, môr a mynydd sy'n gartref i ystod nodedig o gynefinoedd.

 • Llwybr Twyni (darn hygyrch 400 metr)
 • Canolfan ymwelwyr hygyrch, toiled a man parcio ceir

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chanolfan Ymwelwyr

Coedwig Hafren, ger Llanidloes

Caiff Coedwig Hafren ei henw o’r Afon, sy’n mynd drwy’r goedwig ac yn disgyn i Raeadr ddramatig Hafren.

 • Llwybr Rhaeadr Hafren

Dysgwch ragor am Goedwig Hafren

Llefydd gyda llwybrau cerdded di-rwystr - de Cymru

Lwybr pren yng Nghoed y CerrigCoedwig Brechfa, ger Caerfyrddin

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar gyfer rhan o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

 • Llwybr Gwarallt (o faes parcio Gwarallt)

Dysgwch ragor am Goedwig Brechfa

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig, ger Y Fenni

Yn gorwedd mewn dyffryn dwfn a bach a siapiwyd gan rewlifoedd, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig wedi’i chuddio yn rhan ddeheuol y Mynyddoedd Duon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 • Llwybr Pren y Gwern

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig

Cwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri

Mae Cwm Rhaeadr yn goetir a man picnic anghysbell yn rhan uchaf dyffryn Tywi yn Sir Gaerfyrddin.

 • Llwybr Pob Gallu

Dysgwch ragor am Gwm Rhaeadr

Craig y Ddinas, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Nid oes unman yng Nghymru â chynifer o raeadrau ysblennydd mewn ardal mor fach â Bro’r Sgydau, a Maes Parcio Craig y Ddinas yw’r man cychwyn ar gyfer taith gerdded fer, i bob gallu, i raeadrau anhygoel Sgydau Sychryd.

 • Sgydau Sychryd (yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis mwy cadarn)

Dysgwch ragor am Graig y Ddinas

Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Y coetir prydferth hwn a’r ganolfan ymwelwyr yw’r fynedfa ddeheuol i Fannau Brycheiniog.

 • Llwybr Cerdded yr Helyg
 • Man chwarae hygyrch
 • Canolfan ymwelwyr hygyrch, toiled a man parcio ceir

Dysgwch ragor am Ganolfan Ymwelwyr Garwnant

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd, ger Casnewydd

Un o’r safleoedd gorau yng Nghymru i weld adar gwyllt, gwelyau cors, morfeydd heli a lagwnau heli.

 • Llwybr y Tegeirianau
 • Llwybr y Goedlan a’r Aber
 • Profiad o’r Gwlyptir (cyfuniad o Lwybr y Tegeirianau, Llwybr y Goedlan a’r Aber a rhan o Lwybr Arfordir Cymru)
 • Canolfan ymwelwyr hygyrch, toiled a man parcio ceir

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Pant y Sais, ger Abertawe

Mae Pant y Sais a Chors Crymlyn sydd gerllaw, yn safleoedd gwlyptir gyda llwybrau pren drwy ganol y gors.

 • Taith Pant y Sais

Dysgwch ragor am Warchodfa Natur Genedlaethol Pant y Sais

Coetir Ysbryd Llynfi, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r coetir cymunedol hwn ar safle hen bwll glo.

 • Llwybr pob gallu

Dysgwch ragor am Goetiroedd Ysbryd Llynfi 

Llefydd gyda mannau chwarae hygyrch

Menyw gyda phlentynMae’r meysydd chwarae yn y coetiroedd hyn yn gwneud y gorau o’u lleoliad naturiol ac yn lle gwych i blant bach o bob gallu ollwng stem.

Dilynwch y dolenni cyswllt i’r tudalennau gwe am bob coetir, lle cewch chi fwy o fanylion am y cyfleusterau i’ch helpu i benderfynu pa un sy’n addas ar gyfer eich ymweliad chi.

Canolfannau ymwelwyr hygyrch

Canolfan Ymwelwyr Coed y BreninWeithiau, rydych chi eisiau diwrnod allan yn rhywle gydag ychydig o gysuron cartref.

Mae gan ein canolfannau ymwelwyr bopeth sydd ei angen arnoch i wneud eich ymweliad yn un rhwydd.

O siopau sy'n gwerthu hufen iâ i gaffis a thoiledau hygyrch, mae eich holl anghenion wedi'u bodloni.

Dilynwch y dolenni i'r tudalennau gwe am bob canolfan ymwelwyr, lle cewch fwy o fanylion am y cyfleusterau i’ch helpu i benderfynu pa un sy'n addas ar gyfer eich ymweliad.

Ein gwaith i wella mynediad i bawb

Un agwedd yn unig yw'r we-dudalen hon o’r gwaith yr ydym yn ei wneud er mwyn gwneud ein safleoedd yn fwy hygyrch, cynhwysol a chroesawgar, fel bod pawb yn gallu mwynhau'r awyr agored.

Darllenwch ein blog am fwy o wybodaeth am ein gwaith i wella mynediad i bawb.

Diweddarwyd ddiwethaf