Parc Coedwig Gwydir - Cae'n y Coed, near Betws-y-coed

Ardal bicnic hawdd-ei-ganfod a llwybr cerdded fer

Beth sydd yma

Mae Llwybr Craig Forris a’r safle picnic uchaf yn y maes parcio wedi cau oherwydd gweithrediadau coedwigaeth.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Cae’n y Coed yn safle picnic y mae'n hawdd dod o hyd iddo, ger Betws-y-Coed ar yr A5.

Mae'n lle hyfryd am bicnic.

Ceir byrddau o amgylch y maes parcio ger y brif ffordd ac mae digon o le i blant chwarae hefyd.

Mae'r llechwedd uwchben y maes parcio yn gartref i "ardd goedwig" a blannwyd â choed o bob cwr o'r byd yn y 1930au.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Taith Gerdded Craig Forys

2 filltir/3.4 cilomedr, anodd

Ar ôl y ddringfa serth heibio i goed coniffer mawr iawn ar ddechrau'r llwybr hwn, coronir y cyfan â golygfeydd gwych i lawr y dyffryn.

Ar gopa bryncyn, ceir mainc â golygfa banoramig i Gapel Curig a Moel Siabod â'i chwarel lechi.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Taith Gerdded Craig Forys

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Cae'n y Coed ym Mharc Coedwig Gwydir.

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Yn ogystal â’r llwybrau o Fetws-y-coed mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o feysydd parcio eraill Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae llwybrau beicio mynydd gradd coch, Gwydir Mawr a Gwydir Bach, yn dechrau o Fainc Lifio neu Hafna.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Cae’n y Coed 2 filltir i’r gorllewin o Fetws-y-coed ar yr A5.

Mae yn Sir Conwy.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A5 tuag at Gapel Curig ac mae’r maes parcio ar y chwith yn union ar ôl y brif fynedfa i’r Rhaeadr Ewynnol.

Mae'r maes parcio am ddim.

Map Arolwg Ordnans

Mae Cae’n y Coed ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 763 576.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru