Parc Coed y Brenin - Ty’n y Groes

Ardal bicnic ar lan yr afon a phorth i lwybr glan-yr-afon hygyrchu a llwybr mynydd garw

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae'r maes parcio a'r ardal bicnic yn Ty'n y Groes ar lan yr afon yn fan cychwyn i'r ddau lwybr drwy'r goedwig.

Mae'r Llwybr Marchogion y Brenin yn llwybr hygyrch sy'n dilyn yr afon ac yn mynd heibio i'r coed talaf ym Mharc Coed y Brenin.

Mae Llwybr Mynydd Penrhos yn llwybr mynydd garw, a'r goron ar y cyfan yw'r golygfeydd gwych dros Eryri.

Ceir ardal laswellt wastad yn y maes parcio lle gall plant chwarae. Hefyd ceir cyfleusterau barbiciw ac mae toiledau ar gael yn y maes parcio.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am Dy'n y Groes.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr llwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r maes parcio.  

Llwybr Hygyrch Gwarchodlu'r Brenin (arwyddbyst glas)

Uchafbwyntiau: Ar y daith hon sy’n hygyrch i bawb, gallwch weld y ffynidwydd Douglas ysblennydd, coed mwyaf Coed y Brenin.

Pellter: ½ milltir/800 metr

Gradd: hygyrch

Disgrifiad y llwybyr: Mae’r llwybr hygyrch ag arwyddbyst glas yn llwybr dolen byr sy’n arwain at y ‘Brenin’ ac yna’n dychwelyd i’r maes parcio.

Dyma lwybr 2m o led ag arwyneb da sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Ceir mannau gorffwys o leiaf bob 100m.

Nid oes grisiau na chamfeydd ar hyd yr holl lwybr.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr a llwybr sain

Llwybr Ceimiad y Brenin (arwyddbyst melyn)

Uchafbwyntiau: Mwynhewch y llwybr gwastad hwn i’r teulu cyfan ar hyd glan yr afon i weld coed mwyaf y goedwig. Gallwch gerdded at ‘Bencampwr y Brenin’, y goeden dalaf ac ymweld â’r maen coffa.

Pellter: ½ milltir/900 metr

Gradd: hawdd

Disgrifiad y llwybyr: Mae’r llwybr yn dilyn y llwybr hygyrch sy’n arwain at y ‘Brenin’. Dyma lwybr 2m o led ag arwyneb da sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Mae’r arwyddbyst melyn yn mynd ymlaen at y ‘Pencampwr’ ar lethr ychydig yn fwy serth ac yn disgyn yn ôl i’r maes parcio ar hyd ffordd darmac â llethr o 20%/1 mewn 5. Mae’r adran hon yn addas i gadeiriau gwthio plant.

Nid oes grisiau na chamfeydd ar hyd yr holl lwybr.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr a llwybr sain

Llwybr Mynydd Penrhos

Uchafbwyntiau: Fel yr awgryma’r enw, bydd llwybr mynydd Penrhos yn rhoi blas i chi ar gerdded mynyddoedd go iawn, a’ch gwobr o’r copa fydd golygfeydd syfrdanol o’r Garn, Cader Idris a Rhobell Fawr.

Pellter: 3¼ milltir/5.2 cilomedr

Gradd: anodd

Disgrifiad y llwybyr: Mae gan y daith lwybrau serth a chul, llai nag 50cm o led mewn mannau ar arwyneb anwastad, garw, ble gallwch ddisgwyl gweld mwd, creigiau a gwreiddiau coed. Mae sawl set o risiau ar y llwybr hefyd. Unwaith y byddwch yn cyrraedd y copa ceir mainc ble gallwch orffwys a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae rhan gyntaf Llwybr Hygyrch Gwarchodlu'r Brenin ar dir gwastad bron i gyd ac mae'n addas i gadeiriau olwyn.

Ymhlith cyfleusterau maes parcio Tŷ'n y Groes mae:

  • parcio anabl
  • toiledau anabl

Oriau agor

Mae'r toiledau ar agor drwy'r amser.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Darganfod Parc Coed y Brenin

Mae parc coedwig Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o Ty'n y Groes, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r lleoedd hyn ym Mharc Coed y Brenin:

  • Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin - porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd.  Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau
  • Pont Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw
  • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
  • Gardd y Goedwig – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
  • Glasdir – hen waith copr yng nghefn gwlad sydd â llwybr hygyrch tuag at olygfan uwchben yr hen offer cloddio

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae maes parcio Ty'n y Groes oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Mae yn Sir Gwynedd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 730 233.

Mae'r maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dy'n y Groes. Mae'r maes parcio 300 metr i fyny'r rhiw wrth ymyl afon Mawddach.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau. Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dy'n y Groes. Mae'r maes parcio 300 metr i fyny'r rhiw wrth ymyl afon Mawddach.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru