Coedwig Dyfi - Coed Nant Gwernol, ger Machynlleth

Beth sydd yma

Mae Llwybr y Rhaeadrau a Llwybr y Chwarelwr ar gau o ganlyniad i dirlithriad.

Croeso

Mae Coed Nant Gwernol ar gyrion pentref Abergynolwyn.

Mae wedi’i enwi ar ôl rhaeadrau byrlymus y ceunant creigiog. Mae’r llwybrau ag arwyddbyst yn dilyn glan yr afon ac yn mynd heibio olion chwarel lechi Bryn Eglwys.

Mae pob llwybr yn cychwyn yng ngorsaf Nant Gwernol ond gallwch barcio ym mhentref Abergynolwyn neu yng ngorsaf Abergynolwyn.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o orsaf Nant Gwernol.

Mae taflenni ar gael yng ngorsafoedd rheilffordd Tal-y-llyn ac yng nghanolfan gymunedol/ caffi Abergynolwyn.

Peidiwch â chrwydro oddi ar y llwybrau – mae’r hen chwareli’n beryglus.

Llwybr Cyswllt y Gorsafoedd

1 filltir, 1.7 cilometr (llwybr un ffordd), cymedrol

Mae Llwybr Cyswllt y Gorsafoedd yn llwybr llinol rhwng gorsaf Nant Gwernol a gorsaf Abergynolwyn – mae’n llwybr serth ar i fyny os ydych chi’n cychwyn yn Nant Gwernol ac yn llwybr serth ar i lawr os ydych chi’n cychwyn yn Abergynolwyn. Mae’r llwybr yn cynnig golygfeydd o’r mynyddoedd o’ch cwmpas ac inclein Allt Wyllt, rhan o’r hen chwarel. Cadwch lygad am y trenau pan fyddwch chi’n croesi croesfan y rheilffordd tua hanner ffordd ar hyd y llwybr hwn.

Llwybr y Rhaeadrau

1 filltir, 1.6 cilometr, cymedrol

Mae Llwybr y Rhaeadr yn mynd ar i fyny, gan ddilyn glannau’r afon fyrlymus. Yna mae’n croesi pont bren i ymuno â’r hen dramffordd cyn mynd i lawr allt serth wrth ochr rhan o hen inclein Allt Wyllt yn ôl i orsaf Nant Gwernol.

Llwybr y Chwarelwr

3¼ milltir, 5.1 cilometr, anodd

Mae hon yn daith gerdded eithaf anodd â llethrau serth i fyny ac i lawr. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys golygfeydd da o Gader Idris, rhaeadrau ac adfeilion chwarel Bryn Eglwys.

Coedwig Dyfi

Mae Coed Nant Gwernol wedi’i leoli yng Nghoedwig Dyfi.

Mae Coedwig Dyfi rhwng tref Machynlleth a Dolgellau a gorwedd yng nghysgod Cadair Idris.

Mae’r coetiroedd yn glynu wrth lethrau serth cadwyni o fynyddoedd Tarren a Dyfi gydag afonydd Dysynni, Dulas a Dyfi yn torri trwyddynt wrth anelu tua’r gorllewin i’r môr gerllaw.

Arferai’r ardal gyfan fod yn frith o fwyngloddiau llechi llwyddiannus, yn cyflogi cannoedd o bobl.

Roedd llechi gorenedig yn cael eu cludo i’r arfordir trwy system o dramyrdd a threnau stêm i’w hallforio.

Mae’r trenau sy’n weddill bellach yn cludo ymwelwyr ar draws yr ardal wledig.

Llywbrau cerdded eraill yng Nghoedwig Dyfi

Rhowch gynnig ar ein llwybrau ag arwyddbyst am flas o hanes a diwylliant yr ardal a chewch weld yr afonydd yn rhaeadru a’r coed mawreddog.

Yn ogystal â Choed Nant Gwernol, mae llwybrau cerdded yng nghoetiroedd eraill Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghoedwig Dyfi:

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae'r rhan fwaf o Goedwig Dyfi wedi’i leoli yn Parc Cenedlaethol Eryri.

Eryri yw’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru ac mae’n gartref i drefi a phentrefi hardd a’r mynydd uchaf yng Nghymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n gofalu amdano.

I gael mwy o wybodaeth am ymweld ag Eryri, ewch i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Dyfi yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Sylwer:

  • Peidiwch ã mynd i mewn i unrhyw weithfeydd neu adeiladau mwyngloddio efallai eu bod yn anniogel.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coed Nant Gwernol 12 milltir i’r de o Ddolgellau.

Mae yn Sir Gwynedd.

Cyfarwyddiadau

O’r A487 tua’r gogledd, trowch i’r chwith i’r B4405 ar ôl pasio Corris gan ddilyn yr arwydd i Abergynolwyn neu Dywyn (i gyfeiriad rheilffordd Tal-y-llyn).

O’r A487 tua’r de, trowch i’r dde i’r B4405 ar ôl pasio tafarn Minffordd gan ddilyn yr arwydd i Abergynolwyn neu Dywyn (i gyfeiriad rheilffordd Tal-y-llyn).

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Nant Gwernol ar fap OL 23 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 681 067.

Parcio

Mae’r tri llwybr yn cychwyn o orsaf Nant Gwernol ond nid oes lle parcio yng ngorsaf Nant Gwernol ei hun.

  • Gallwch naill ai barcio ym mhentref Abergynolwyn a cherdded ar hyd y llwybr byr ond serth i orsaf Nant Gwernol sy’n cychwyn y tu ôl i’r ganolfan gymunedol/caffi
  • Neu gallwch barcio ym maes parcio gorsaf Abergynolwyn a dilyn y llwybr llinol sy’n cysylltu gorsaf Abergynolwyn a gorsaf Nant Gwernol

Cludiant cyhoeddus

O Dywyn gallwch ddal trên stêm ar Reilffordd Tal-y-llyn i orsaf pentref Abergynolwyn neu i orsaf Nant Gwernol.

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn Nhywyn. I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [7.7 MB]

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf