Parc Coedwig Gwydir - Llyn Geirionydd, ger Llanrwst

Ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth

Beth sydd yma

Mae llwybr Geirionydd i Grafnant wedi cael ei ddargyfeirio er mwyn osgoi gwaith coedwigaeth - dilynwch yr holl arwyddion a chyfarwyddiadau sydd ar y safle, os gwelwch yn dda.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Llyn Geirionydd yn lle poblogaidd i gael picnic ar lan y dŵr.

Gallwch ddilyn y llwybr cerdded cylchol sydd wedi’i arwyddo o Lyn Geirionydd drwy’r goedwig hyd at Lyn Crafnant gerllaw – a mwynhau golygfeydd o’r llynnoedd a’r mynyddoedd ar y ffordd.

Llyn Geirionydd, yn ôl pob sôn, oedd cartref y bardd o’r 6ed ganrif, Taliesin, a saif cofeb iddo ar y lan ogleddol.

Yn y 1870au, roedd hon yn dirwedd ddiwydiannol ddiffaith - yn wir, mae'r maes parcio ar domen sbwriel ger mynedfa hen waith plwm.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Geirionydd i Grafnant

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 5 milltir/8 cilomedr
  • Cyfanswm y dringo: 300 metr
  • Amser: 2-3 awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr ar gyfuniad o ffyrdd coedwig, ffordd darmac, a llwybr troed cul serth, yn llai nag 80cm o led mewn rhai mannau, sy’n arw ac anwastad dan droed, a gallwch ddisgwyl llaid mwd, creigiau a gwreiddiau coed. Mae dwy ryd fechan i’w croesi a giât mochyn yn union cyn ichi gwrdd â ffordd y cyngor. Mae hefyd dau rwystr coedwig y bydd angen ichi gerdded o’u hamgylch gyda bwlch o ryw 70cm ar yr ochr. Mae meinciau picnic a thoiledau yn y ddau faes parcio, ac un fainc yn yr olygfan uwchlaw Crafnant.

Mae’r gylchdaith hon yn mynd drwy’r goedwig ac yn cysylltu’r ddau lyn.

Dilynwch y llwybr heibio pen deheuol Llyn Geirionydd nes bod y llwybr yn culhau ac yn eich taflu i gysgod a brith olau coed llarwydd tal.

Disgynnwch yn serth drwy blanhigfa byrwydd ddistaw gysgodol ac yna heibio coed ynn a drain gwynion yn drwm o fwsogl a chen, sy’n arwydd o’r awyr iach yma.

Parhewch ar ffordd darmac heibio i Lyn Crafnant a ffordd goedwig, gan ddringo i olygfan, yna disgynnwch yn ôl i Lyn Geirionydd.

""

Llwybrau cerdded eraill

Mae tri llwybr cerdded wedi’u harwyddo yn arwain o’n maes parcio yn Llyn Crafnant, ac mae un ohonynt yn llwybr hygyrch.

Mae un o Lwybrau Trefriw, cyfres o naw llwybr cerdded ag arwyddbyst o bentref Trefriw, yn arwain i Lyn Geirionydd.

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-coed.

Gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal ac mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Yn ogystal â’r llwybrau o Lyn Geirionydd, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst a dau lwybr beicio mynydd gradd coch yn dechrau o’n feysydd parcio eraill ym Mharc Coedwig Gwydir.

Oriau agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Mae’r toiledau yn agored rhwng 9am a 7pm drwy’r flwyddyn.

Byddant yn cael eu cloi dros nos.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Llyn Geirionydd 4 milltir i'r gorllewin o Lanrwst.

Mae yn Sir Conwy.

Map yr Arolwg Ordnans (AO)

Mae Llyn Geirionydd ar AO Explorer OL17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 763 604.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B5106 o Lanrwst tuag at Fetws-y-coed.

Ar ôl troi i’r chwith wrth yr arwydd brown a gwyn ar gyfer Castell Gwydir, trowch i’r dde yn syth ar is-ffordd.

Ewch heibio i nifer o feysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru a throwch i’r dde wrth yr arwyddbost ar gyfer Llyn Geirionydd.

Dilynwch y ffordd hon i’r maes parcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanrwst.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl..

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
  • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
  • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru