Parc Coedwig Gwydir - Llyn Sarnau, ger Betws-y-coed

Safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn cudd

Beth sydd yma

Mae’r maes parcio ar gau.

 

Mae Llwybr Llynnoedd y Goedwig wedi cau.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Llyn Sarnau yn fan hyfryd i fwynhau picnic wrth un o'r byrddau o amgylch y maes parcio.

Mae'r llyn yn weddol bas ac felly mae'n aml yn sychu allan yn ystod yr haf.  

Er nad yw'n ddeniadol iawn efallai mewn tywydd brafiach, mae'n gartref pwysig i fywyd gwyllt sy'n hoff o wlyptiroedd.

Mae Llwybr Cerdded Llynnoedd y Goedwig yn mynd i ddau lyn arall, na ellir eu gweld o'r maes parcio.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Llwybr y Llynnoedd

Pellter: 2¾ milltir/4.3 cilomedr

Gradd: Cymedrol

Uchafbwyntiau: Darganfod golygfeydd o fynyddoedd a dyffrynnoedd hardd, llynnoedd trawiadol a hen fwyngloddiau plwm segur. Gadewch y maes parcio a phwyllwch i werthfawrogi’r olygfa o’r meinciau. Byddwch yn cyrraedd llwybr sy’n mynd o gwmpas, wedyn i lawr canol llyn bychan. Troellwch drwy hen fwynglawdd uchel Hafna, a oedd yn ferw o ddiwydiant ar un adeg, yna parhewch ar hyd llwybr tonnog drwy’r goedwig, gan gynnwys golygfan ar ben ymyl clogwyn.

Disgrifiad o'r llwybr: Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr hwn ar ffyrdd coedwig wedi’u cysylltu gan lwybrau cul garw o lai na 50cm o led mewn mannau, sy’n arw ac anwastad dan droed, a gallwch ddisgwyl mwd, creigiaua gwreiddiau coed. Mae tair mainc ar y llwybr, a bwrdd picnic yn y maes parcio sy’n addas i gadair olwyn.

Mwy o wybodaeth: cerdyn cerdded

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gwybodaeth hygyrchedd

  • lleoedd parcio pwrpasol ar gyfer deiliaid bathodyn glas
  • llwybrau yn arwain o’r lleoedd parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas i’r byrddau picnic hygyrch, ar gyfer cadeiriau olwyn. Ceir golygfeydd hyfryd o’r byrddau picnic hygyrch

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Llyn Sarnau ddwy filltir i'r gorllewin o Lanrwst oddi ar y B5106.

Mae yn Sir Conwy.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r B5106 yng Nghastell Gwydir, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig, ag arwydd i Eirionnydd. Mae maes parcio Llyn Sarnau ar y chwith, ar ôl maes parcio Hafna.

O'r A5 yn Nhŷ Hyll, cymerwch y ffordd fach i mewn i'r goedwig. Mae maes parcio Llyn Sarnau ar y dde, cyn cyrraedd maes parcio Hafna.

Map Arolwg Ordnans

Mae Llyn Sarnau ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 778 592.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Llanrwst.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr Gwydir Mawr, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru