Coedwig Cwm Carn, ger Casnewydd

Llwybrau cerdded a beicio mynydd yng nghanol y cymoedd

Beth sydd yma

Dylai Rhodfa Coedwig Cwm Carn ailagor ar 21 Mehefin. Bydd y we-dudalen hon yn cael ei diweddaru’n fuan. Yn y cyfamser, gwelir yr wybodaeth ddiweddaraf yn ein datganiad newyddion a dilynwch unrhyw ddargyfeiriadau dros dro yn y goedwig.

 

Mae Llwybr Twrch wedi cael ei ddargyfeirio oherwydd gwaith uwchraddio. Dilynwch yr arwyddion dargyfeirio os gwelwch yn dda.

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n rheoli’r maes parcio, y ganolfan ymwelwyr, y toiledau a’r ardal chwarae – ewch i wefan Coedwig Cwm Carn i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyfleusterau ymwelwyr.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed yng Nghwm Carn yn 1922. Ers hynny, mae bryniau'r hen ardal gloddio hon wedi cael eu trawsnewid yn goedwigoedd heddychlon â golygfeydd trawiadol.

Gyda dau lwybr beicio mynydd trawsgwlad a dau lwybr beicio mynydd i lawr, mae Cwm Carn yn boblogaidd gyda beicwyr mynydd. Mae darparwr lifft i fyny ar y safle ar gyfer y llwybrau i lawr a llwybr pwmp.

Hefyd, ceir llwybrau cerdded a llyn bysgota ac, os hoffech aros am fwy o amser, mae maes gwersylla ar lan yr afon.

Mae gyrfa’r goedwig wedi cau ar gyfer gwaith ailddatblygu a bydd yn ailagor yn 2021.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr Cerdded Nant Carn

0.9 milltir, 1.5 cilomedr

Llwybr byr yw hwn lle gallwch fwynhau golygfeydd a synau'r nant a'r llyn.

Llwybr Cerdded Blodau'r Gog

1.2 milltir, 1.8 cilomedr

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn mynd heibio i goetiroedd, pyllau a nentydd. Ar hyd y ffordd, ceir golygfeydd godidog o'r dyffryn a chofeb olwyn y pwll.

Llwybrau beicio mynydd

Ceir arwyddbyst ar hyd y ddau lwybr beicio mynydd trawsgwlad ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Darperir gwasanaeth lifft i fyny ar y safle ar gyfer y ddau lwybr i lawr.

Lleolir y llwybr pwmp ger y maes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Twrch

13.4 cilomedr, gradd coch

Wedi'i raddio'n goch (defnyddwyr medrus yn unig), mae Llwybr Twrch o ansawdd uchel a gellir ei ddefnyddio boed glaw neu hindda. Mae'r llwybr bron i gyd ar un trac pwrpasol drwy gymysgedd o goetiroedd a chefnennau agored gyda golygfeydd trawiadol o Fôr Hafren a'r bryniau o gwmpas.

Llwybr Cafall

15 cilomedr, gradd coch

Gan ddringo i uchder o fwy na 600 metr, mae Llwybr Cafall wedi'i raddio'n goch (beicwyr medrus yn unig). Ymhlith yr uchafbwyntiau mae rhywfaint o ddringo anodd, rhannau un trac tynn wedi'u hadeiladu â llaw a rhai disgyniadau technegol gwych.

Y Mynydd: Llwybr ar ei Waered

1.72 cilomedr, gradd oren, parc beiciau eithafol

Beicio Gwared y Mynydd yw un o lwybrau beicio mynydd i lawr gwreiddiol y DU. Mae'r llwybr yn disgyn 250 metr drwy lechweddau serth Cwmcarn ac mae ar gyfer beicwyr profiadol yn unig. Ymhlith y nodweddion mae llawer o ysgafellau, ambell i igam ogam, dwbledi, twnnel, grisiau cerrig, y bont, naid uchel a naid gofod dros chwarel. Gellir cael tocyn lifft i fyny gan Cwmdown www.cwmdown.co.uk.

Llwybr y Bytheiaid

1.4 cilomedr, gradd du, gostyngiad fertigol 203 medr

Mae modd cael mynediad i lwybr gradd du 'Y Bytheiaid’ naill ai drwy lwybr Cafall XC neu'r gwasanaeth cludo ar y safle. Mae’n llwybr traws gwlad llinol sy’n opsiynol ond mae angen sgiliau ac offer beicio uwch na’r llwybr XC gradd Goch. .

Rhodfa Coedwig Cwm Carn

Mae Rhodfa Coedwig Cwm Carn wedi bod ar gau ers 2014 tra bo 150,000 o goed llarwydd heintiedig yn cael eu tynnu o’r safle.

Mae gwaith i ailddatblygu ac ailagor gyrfa’r goedwig ar y gweill.

Bydd wyth ardal hamdden ar hyd y ffordd saith milltir hon ac mae wyneb newydd yn cael ei osod arni.

Bydd yr ardaloedd hyn cynnwys tair ardal chwarae newydd, safle adrodd straeon, cyfleusterau dysgu, llwybrau pob gallu a sawl man eistedd a safle picnic newydd.

Bydd gyrfa newydd y goedwig yn agor yn 2021.

Rhagor o wybodaeth am ein gwaith yng Nghwm Carn.

Rhagor o wybodaeth am ein gwaith yng Nghwm Carn 

Cyfleusterau ymwelwyr

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn a'r cyfleusterau ymwelwyr sy’n cael eu gweithredu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnwys:

 • siop anrhegion ac ardal wybodaeth gyda thaflenni llwybrau cerdded, mapiau a gwybodaeth am yr ardal leol
 • caffi lle ceir ardal eistedd awyr agored
 • maes gwersylla ger yr afon gyda lleiniau carafanau teithio a chabanau glampio i’w llogi
 • man chwarae
 • toiledau

Er mwyn cael amseroedd agor a rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau hyn, ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwm Carn yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd yn llawn ac mae seddi sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn i'w cael ar y dec cefn.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

 • parcio anabl
 • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau anabl

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Cwm Carn ar yr A467, saith milltir o Gyffordd 28 ar yr M4.

Y cod post yw NP11 7FA.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau Sir Caerffili a Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Map Arolwg Ordnans (OS)

Mae Coedwig Cwm Carn ar fap Arolwg Ordnans (OS) 152.

Cyfeirnod grid yr OS yw ST 228 936.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 at gyffordd 28 a dilynwch arwyddion brown "Forest Drive" i fynedfa'r goedwig ar yr A467.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gorsaf reilffordd agosaf y brif linell yn Crosskeys (llinell Caerdydd - Glyn Ebwy).

Y gwasanaeth bws agosaf yw 151 (Casnewydd i’r Coed-duon).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Codir tâl am y maes parcio a gaiff ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Manylion cyswllt

0300 065 3000
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr Cafall Dargyfeiriad Cyhoeddwyd ar 15/01/2018 PDF [3.4 MB]
Canllaw Llwybr Cafall PDF [3.7 MB]
Canllaw Llwybr Twrch PDF [3.0 MB]