Coedwig Cwm Carn, ger Casnewydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Cwm Carn, sydd yng nghanol cymoedd De Cymru, yn hawdd i'w chyrraedd o'r M4 ac mae rhodfa goedwig, llwybrau cerdded a beicio mynydd.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu coed ar y bryniau o amgylch pentref Cwmcarn yn y 1920.

Bellach mae'r hen ardal lofaol hon yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau i ymwelwyr.

Ymweld â Choedwig Cwm Carn

Mae’r cyfleusterau i ymwelwyr yn cynnwys:

 • Rhodfa’r goedwig (ail-agorodd yn 2021)
 • Llwybrau cerdded
 • Llwybrau beicio mynydd
 • Caffi
 • Canolfan ymwelwyr
 • Gwersylla

Mae’r ganolfan ymwelwyr, rhodfa’r goedwig a’r rhan fwyaf o gyfleusterau i ymwelwyr yn cael eu rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Er mwyn cael gwybodaeth am ymweld â Choedwig Cwm Carn ewch i ganolfan ymwelwyr neu wefan Coedwig Cwm Carn.

Rhodfa Goedwig Cwm Carn

Yn dilyn buddsoddiad a gwaith ailddatblygu sylweddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ail-agorodd rhodfa’r goedwig ym mis Mehefin 2021.

Mae’r rhodfa sy’n ymestyn am saith milltir yn cynnwys wyth o arosfannau lle ceir amrywiaeth o gyfleusterau newydd i ymwelwyr gan gynnwys ardaloedd chwarae, llwybrau hygyrch, twneli synhwyraidd a llwybr cerfluniau pren.

Hefyd ceir ardaloedd picnic, cyfleusterau barbeciw a thoiledau mewn rhai o’r arosfannau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n gofalu am rodfa’r goedwig drwy gytundeb partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru.

Er mwyn cael gwybodaeth am ymweld â Rhodfa Goedwig Cwm Carn ewch i wefan Coedwig Cwm Carn.

Llwybrau beicio mynydd

Mae pum llwybr beicio mynydd yng Nghwm Carn:

 • Pwca: gradd glas (cymedrol)
 • Cafall: gradd coch (anodd)
 • Twrch: gradd coch (anodd)
 • Pedalhounds: gradd du (anodd iawn)
 • Y Mynydd: gradd du dwbl (eithafol)

Mae nodwyr llwybr arnynt o'r panel gwybodaeth ym maes parcio'r ganolfan ymwelwyr.

Rhagor o wybodaeth am feicio mynydd yng Ngwm Carn

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae’r ardal o Goedwig Cwm Carn sydd o fewn Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i lwybrau

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau'r llwybrau neu unrhyw newidiadau eraill iddynt yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Cwm Carn ar yr A467, 8 milltir o gyffordd 28 ar yr M4.

Mae Coedwig Cwm Carn ar Explorer Map Arolwg Ordnans (AO) 152 a’r cyfeirnod grid AO ar gyfer y maes parcio yw ST 229 935.

Caiff y maes parcio ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Am gyfarwyddiadau a gwybodaeth am barcio a chludiant cyhoeddus ewch i wefan Coedwig Cwm Carn.

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf