Coedwig Glasfynydd, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Glasfynydd yn amgylchynu Cronfa Ddŵr Wysg ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gall cerddwyr a beicwyr ddilyn y llwybr sydd wedi’i arwyddo o'r maes parcio o amgylch y gronfa ddŵr ac ar draws yr argae.

Ceir golygfeydd eang oddi ar y llwybr ar draws y gronfa ddŵr i gyfeiriad y Mynydd Du.

Dŵr Cymru sy’n berchen ar y gronfa ddŵr.

Mae mainc bicnic yn y maes parcio a sawl un arall ar hyd y llwybr.

""

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cronfa Ddŵr Wysg

 • Gradd: hawdd
 • Pellter: 5½ milltir/8.7 cilomedr
 • Dringo: 100 metr
 • Amser: 3 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr hwn yn dilyn trac caregog gwastad, llydan wrth ymyl y gronfa a gall fynd yn fwdlyd mewn mannau pan fydd yn wlyb. Ceir dringfa fer ar gychwyn y llwybr a rhan fechan ar ffordd gyhoeddus dawel. Ceir llidiart hanner ffordd ar hyd y llwybr, ac mae nifer o fyrddau picnic i’w cael. Gall beicwyr hefyd ddefnyddio'r llwybr hwn. Mae llwybrau cyhoeddus i Ffynnon y Meddygon o'r llwybr hwn (heb eu harwyddo).

Mwynhewch olygfeydd o'r Mynydd Du ar y llwybr cylchol, hawdd-ei-ddilyn hwn o amgylch Cronfa Ddŵr Wysg.

Os oes gennych fap gyda chi a’ch bod eisiau mynd ar daith hirach, gallwch ddilyn y llwybrau cyhoeddus i Ffynnon y Meddygon (ni cheir arwyddbyst ar y llwybr hwn).

Llwybr beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Dolen Cronfa Ddŵr Wysg

 • Grade: Fordd goedwig a thebyg
 • Pellter: 5½ milltir/8.7 cilomedr
 • Dringo: 100 metr
 • Amser: 45 munud
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr hwn yn dilyn trac caregog gwastad, llydan wrth ymyl y gronfa a gall fynd yn fwdlyd mewn mannau pan fydd yn wlyb. Ceir dringfa fer ar gychwyn y llwybr a rhan fechan ar ffordd gyhoeddus dawel. Ceir llidiart hanner ffordd ar hyd y llwybr, ac mae nifer o fyrddau picnic i’w cael. Gall beicwyr hefyd ddefnyddio'r llwybr hwn.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Coedwig Glasfynydd yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cwmpasu tua 520 milltir sgwâr o fynyddoedd a rhostiroedd yn y De a’r Canolbarth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n gofalu amdano.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Bannau Brycheiniog, ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Glasfynydd yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Glasfynydd 13 milltir i'r de-ddwyrain o Lanymddyfri.

Cod post

Y cod post yw LD3 8YD.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A40 o Lanymddyfri tuag at Aberhonddu.

Yn Nhrecastell, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion brown a gwyn i Gronfa Ddŵr Wysg.

Ar ôl 3¾ milltir anwybyddwch yr arwydd brown a gwyn ar y troad i’r dde i'r gronfa ddŵr ac ewch yn syth ymlaen am ½ milltir.

Mae maes parcio Coedwig Glasfynydd ar y chwith.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SN 820 271 (Explorer Map OL 12).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Llanymddyfri.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Mae maes parcio Coedwig Glasfynydd yn rhad ac am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Os bydd maes parcio Coedwig Glasfynydd yn llawn, gallwch gychwyn y llwybrau o’r maes parcio Dŵr Cymru wrth ymyl yr argae – dilynwch yr arwyddion brown a gwyn yr holl ffordd at Gronfa Ddŵr Wysg.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf