Coedwig Taf Fechan, ger Aberhonddu

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Taf Fechan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, taith fer yn unig o Ferthyr Tudful a chymoedd De Cymru.

Cewch ddarganfod y goedwig heddychlon hon ar ein llwybr cerdded ar lan yr afon sydd wedi’i arwyddo.

Gallwch gychwyn y llwybr o faes parcio Owl's Grove neu faes parcio Pont Cwmyfedwen.

Mae mainc bicnic wrth ymyl maes parcio Owl's Grove.

""

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Afon Taf Fechan

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1¼ milltir/1.9 cilomedr
  • Amser: 45 minud
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr yn cynnwys rhannau anwastad a mwdlyd, darn byr am i lawr drwy’r coed, a rhan o ffordd goedwig. Mae'r llwybr yn wlyb iawn dan draed ar ôl tywydd garw – gwisgwch esgidiau priodol. Mae mainc ar hyd y llwybr.

Mae'r llwybr cylchol hwn yn arwain trwy goed conwydd tal wrth ochr yr afon fyrlymus.

""

Llwybr beicio pellter hir

Mae llwybr 8 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans yn mynd trwy Goedwig Taf Fechan.

I gael rhagor o wybodaeth am y llwybr beicio pellter hir hwn, ewch i wefan Sustrans.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Coedwig Taf Fechan yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cwmpasu tua 520 milltir sgwâr o fynyddoedd a rhostiroedd yn y De a’r Canolbarth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n gofalu amdano.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Bannau Brycheiniog, ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Taf Fechan rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd presennol
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Newidiadau i gyfleusterau ymwelwyr

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau cyfleusterau neu unrhyw newidiadau eraill i gyfleusterau ymwelwyr yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Taf Fechan 13 milltir i'r de o Aberhonddu.

Mae yn Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans (AO)

Mae Coedwig Taf Fechan ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL 12.

Y cyfeirnod grid AO ar gyfer maes parcio Owl's Grove yw SO 048 162.

Y cyfeirnod grid AO ar gyfer maes parcio Pont Cwmyfedwen yw SO 042 164.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Aberhonddu tuag at y Fenni.

Ar ôl 5 milltir, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwydd tuag at Dal-y-bont ar Wysg.

Wrth y gyffordd-T, trowch i'r dde tuag at Bencelli.

Yn y pentref, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion tuag at Gronfa Ddŵr Tal-y-bont.

Ewch ymlaen am 7 milltir, gan fynd heibio meysydd parcio Blaen y Glyn, ac mae maes parcio Owl’s Grove ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf agosaf â phrif reilffordd yw Merthyr Tudfil.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl ym maes parcio Owl’s Grove ac ym maes parcio Pont Cwmyfedwen.

​Ni chaniateir parcio dros nos.​

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf