Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa, ger Beddgelert

Mynydd uchaf Cymru a chartref i blanhigion a bywyd gwyllt prin

Beth sydd yma

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sy’n rheoli’r maes parcio, y toiledau a’r holl gyfleusterau ar gyfer ymwelwyr – ewch i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfnod atal byr (‘toriad tân’) cenedlaethol o ran y coronafeirws o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Mae cyfyngiadau’r cyfnod atal byr yn cymryd lle’r cyfyngiadau lleol a oedd mewn grym mewn rhai rhannau o'r wlad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

 

Mae ein safleoedd a mwyafrif ein cyfleusterau ymwelwyr yn dal ar agor yn ystod y cyfnod atal hwn, ond cynghorir pobl i aros gartref ac ymweld â safleoedd yn yr ardal leol yn unig i wneud ymarfer corff.

 

Ymweld â'ch safle lleol yn ddiogel

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Mae angen ichi wisgo masg wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau.

 

Gallwch gofrestru drwy ap y GIG wrth fynd i mewn i un o'n hadeiladau – sganio'r cod QR ar boster Covid-19 y GIG ar y safle.

 

Croeso

Yr Wyddfa yw copa uchaf mynyddoedd Eryri, yn 1085m (3,560 troedfedd).

Eryri yw unig gartref yn y Deyrnas Unedig i flodyn eiddil lili’r Wyddfa, sy’n tyfu ar wyneb y graig ac mewn cilfachau creigiog.

Ymysg y bywyd gwyllt a welir yma mae geifr gwyllt ac adar ysglyfaethus.

Rheolir y warchodfa mewn partneriaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a thirfeddianwyr lleol.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae’r rhan fwyaf o’r Wyddfa’n Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol yr Wyddfa

Mae’r llwybrau ar yr Wyddfa yn heriol, yn greigiog ac yn serth mewn mannau.

Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas, a gwiriwch ragolygon y tywydd cyn cychwyn.

Llwybr y Mwynwyr (maes parcio Pen y Pas)

Gallwch gael blas ar gerdded ar yr Wyddfa heb fynd yr holl ffordd i’r copa.

Mae’r llwybr hwn yn llydan a gwastad, ac mae’n dringo’n raddol i ddechrau.

Dychwelwch ar hyd yr un llwybr, unwaith y byddwch wedi cyrraedd yr ail lyn, os nad ydych eisiau parhau gyda dringo’n serth i gyrraedd y copa.

Llwybrau eraill i’r copa

Mae sawl llwybr sy’n cychwyn o feysydd parcio amrywiol.

Llwybr Watkin yw’r brif fynedfa arall i’r warchodfa, ond dyma un o’r llwybrau mwyaf heriol i’r copa.

Dysgwch fwy drwy ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Eryri ym Metws-y-coed, neu ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae Trên Bach yr Wyddfa’n mynd i’r copa o Lanberis.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau eraill
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yno

Lleoliad

Mae maes parcio Pen y pas 6 milltir i’r de o Lanberis.

Mae yn Sir Gwynedd.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A4068 o Lanberis i Gapel Curig ac mae maes parcio Pen y Pas ar y dde, gyferbyn â hostel ieuenctid Pen y Pas. Rheolir y maes parcio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid OS SH 647 557 (maes parcio Pen y Pas).

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng Gogledd Orllewin Cymru