Coedwig Hafren, ger Llanidloes

Llwybrau cerdded heibio rhaeadrau, i bawb eu mwynhau

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Plannwyd coedwig Hafren gan y Comisiwn Coedwigaeth yn 1930au ac fe’i henwyd ar ôl yr Afon Hafren.

Mae afon Hafren yn dechrau'n ddistaw mewn cors fawn sgwâr ar lethrau Plynlimon, mynydd uchaf Canolbarth Cymru. 

Mewn dim o dro mae’n troi’n ffrwd gyda rhaeadrau a chwympiadau yn plymio’n wyllt drwy’r goedwig.

Mae tarddiad Afon Hafren y tu allan i ffin y goedwig ond gallwch gerdded iddi ar ein taith gerdded â mynegbyst.

Ceir teithiau cerdded byrrach hefyd drwy'r coetir i Raeadr enwog Afon Hafren, Rhaeadr y gwddf a Rhaeadr Blaenhafren, ac mae llwybr estyll yn mynd â chi ar hyd glan yr afon i Bistyll Rhaeadr.

Coedwig Hafren yw'r man cychwyn (neu ddiwedd) ar gyfer dwy daith gerdded hir, llinellol-Llwybr Dyffryn Gwy a ffordd Hafren

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded

Llwybr y Rhaeadrau

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.8 cilomedr
 • Amser: 30 munud

Llwybr Rhaeadr Hafren

Mae Llwybr y Rhaeadrau yn mynd i lawr at lwybr pren ar hyd glan yr afon a thros Raeadr Hafren lle gallwch eistedd a mwynhau’r olygfa oddi ar lwyfan wedi’i godi cyn dychwelyd drwy’r coed i’r maes parcio.

Llwybr Hafren-Torri-Gwddf

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 1½ milltir/2.8 cilomedr
 • Amser: 1 awr

Llwybr Dŵr Torri Gwddf

Mae Llwybr Hafren-Torri-Gwddf yn dilyn y llwybr pren ar lan yr afon cyn pasio drwy ddôl gyda meinciau picnic a choetir.

Mae yna'n croesi pompren lle mae Afon Hafren yn pistyllio i lawr gyli’n genllif gwyn ac i mewn i raeadr enwog Hafren-Torri-Gwddf.

Llwybr Rhaeadr Blaen Hafren

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3½ milltir/6 cilomedr
 • Amser: 1½ awr

Rhaeadr Blaenhafren

Mae Llwybr Rhaeadr Blaen Hafren yn dro golygfaol drwy galon y goedwig ac yn dilyn glan Afon Hafren yr holl ffordd i Raeadr Blaen Hafren.

Llwybr Tarddiad Hafren

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 8 milltir/12.8 cilomedr
 • Amser: 4½ awr

Nant yr Eira

Mae Llwybr Tarddiad Hafren yn arwain drwy’r coed ac allan i lwybr cerrig drwy weundir corsog ac ymlaen i darddiad Afon Hafren a nodir gan bostyn pren ar uchder o 620 metr (2034 troedfedd).

Mae’r ffordd yn ôl yn mynd heibio i raeadr ac olion hen waith copr o’r Oes Efydd.

Llwybr Bro Gwy

Mae Llwybr Bro Gwy’n daith gerdded bell o 136 milltir ar hyd glan Afon Gwy i Gas-gwent.  

Coedwig Hafren yw man cychwyn a diwedd y daith llinell syth hon.  

Gweler Llwybr Bro Gwy.

Llwybr Afon Hafren

Mae Llwybr Afon Hafren yn daith gerdded bell 210 milltir i Fryste.

Coedwig Hafren yw man cychwyn (neu ddiwedd) y llwybr llinell syth hwn a dyma’r daith gerdded glan yr afon hiraf ym Mhrydain.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Long Distance Walkers Association.

Llwybr Glyndŵr

Mae rhannau bychain o Lwybr Glyndŵr, sy’n Llwybr Cenedlaethol, yn pasio drwy gwr dwyreiniol Coedwig Hafren.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llwybr Glyndŵr.

Sarn Sabrina

Taith gron 25 milltir gydag arwyddbyst yw Sarn Sabrina, a rhan ohoni’n pasio drwy Goedwig Hafren.

Enwir y llwybr ar ôl y chwedl Geltaidd am sabrina, nymff ddŵr oedd yn byw yn nyfroedd Afon Hafren yn ôl y sôn.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Sarn Sabrina.

Llwybr Sustrans

Mae gan lwybr beicio Sustrans rhif 8 arwyddbyst ar ei hyd ac mae’n mynd rhwng Caerdydd a Chaergybi.

Mae’n pasio drwy Goedwig Hafren ar hyd ffordd sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Powys.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Gweilch y Pysgod yng Nghoedwig Hafren

Mae gweilch y pysgod yn treulio’r haf ger Llyn Clywedog yng Nghoedwig Hafren ac yn dychwelyd i Affrica ddiwedd mis Awst.

Gallwch wylio’r ffrwd fyw o un o nythod y gweilch yn ystod y tymor bridio (sy’n digwydd fel arfer o fis Mawrth i fis Awst).

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • parcio bathodyn glas
 • toiledau hygyrch
 • Llwybr y Rhaeadrau (llwybr hygyrch)

Teulu

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Hafren 6 milltir i’r gorllewin o Lanidloes.

Mae yn Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Hafren ar fap Arolwg Ordnans (AO) 214.

Cyfeirnod AO yw SN 857 869.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch Stryd y Bont Fer allan o ganol tref Llanidloes.

Croeswch yr afon a throi i’r chwith.

Dilynwch y ordd gul hon am 5½ milltir, gan fynd heibio’r Hen Neuadd, ac mae maes parcio Rhyd-y-benwch ar y chwith.

Gallwch hefyd gyrraedd maes parcio Rhydybenwch o ben gogleddol Llyn Clywedog ar hyd lonydd bach.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Caersws.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan TravelineCymru.

Maes parcio

Prif faes parcio yw Rhyd-y-benwch.

Mae parcio’n ddi-dâl.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Hafren PDF [13.3 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru