Coedwig Hafren, ger Llanidloes

Beth sydd yma

Croeso

Plannwyd Coedwig Hafren gan y Comisiwn Coedwigaeth yn ystod y 1930au a chafodd ei henwi ar ôl Afon Hafren.

Mae Afon Hafren yn tarddu mewn mawnog ar lethrau Pumlumon, mynydd uchaf Canolbarth Cymru. Daw’r afon yn ffrwd gref mewn byr o dro ac mae ei sgydau a’i rhaeadrau’n byrlymu i lawr drwy goedwig,

Mae cerdded ar hyd un o’r llwybrau sydd wedi’u harwyddo o’r maes parcio yn ffordd ardderchog o fwynhau’r afon brydferth hon.

Mae’r llwybr hiraf yn mynd â chi at darddle’r Hafren ychydig y tu allan i derfyn y goedwig.

Mae’r llwybrau byrrach yn arwain at y sgydau o fewn y goedwig, gan gynnwys y rhaeadr enwog, Dŵr-Torri-Gwddf.

Mae Coedwig Hafren hefyd yn gartref i nifer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau, a dyma’r man cychwyn ar gyfer dwy daith gerdded hir.

Mae mannau picnic dymunol ger y maes parcio a llwybr hygyrch ar lan yr afon at lwyfan gwylio sy’n edrych dros y rhaeadrau.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau yn y prif faes parcio (Rhyd-y-Benwch).

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded

Llwybr y Rhaeadrau

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.9 cilomedr
 • Amser: 30 munud
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr yn dringo o’r maes parcio i’r llwybr pren. Mae’n dychwelyd ar lwybr llydan ag arwyneb da drwy’r goedwig.

Mae Llwybr y Rhaeadrau yn mynd i lawr at lwybr pren ar hyd glan yr afon a thros Raeadr Hafren lle gallwch eistedd a mwynhau’r olygfa oddi ar lwyfan wedi’i godi cyn dychwelyd drwy’r coed i’r maes parcio.

Llwybr Hafren-Torri-Gwddf

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 1¾ milltir/2.8 cilomedr
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r daith yn dechrau fel llwybr gwastad ar hyd yr afon, cyn esgyn i fyny rhai grisiau at lwybr pren drwy’r ddôl ac yna at lwybr cerrig at y rhaeadr. Mae grisiau cul, serth i lawr at y bont dros y rhaeadr, ac esgyniad byr ond serth yn ôl at ffordd y goedwig y mae’r llwybr yn mynd ar ei hyd yn ôl i’r maes parcio.

Mae Llwybr Hafren-Torri-Gwddf yn cychwyn ar hyd yr afon ac yna’n mynd drwy ddôl blodau gwylltion gyda rhan ohono’n llwybr pren.

Mae’n croesi pont droed lle mae Afon Hafren yn pistyllio i lawr y ceunant ac yn ffurfio rhaeadr enwog Hafren-Torri-Gwddf.

Mae’n dychwelyd i’r maes parcio ar ffordd goedwig gyda golygfeydd dros y goedwig.

Llwybr Rhaeadr Blaen Hafren

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3¾ milltir/6 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae gan y llwybr at y rhaeadr arwyneb da o raean cywasgedig a cherrig rhydd. Mae’n dychwelyd ar ffordd goedwig. Mae ambell esgyniad a disgyniad serth a sawl mainc ar hyd y ffordd.

Mae’r ffordd brydferth hon yn mynd drwy grombil y goedwig ar hyd Afon Hafren at Raeadr Blaen Hafren.

Llwybr Tarddiad Hafren

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 8 milltir/13 cilomedr
 • Amser: 4½ awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae gan ran gyntaf y llwybr arwyneb da o raean cywasgedig a cherrig rhydd. Mae’r darn llinol at darddle Afon Hafren ar slabiau cerrig a llwybr o gerrig rhydd; efallai y bydd defaid ar y rhan hon. Byddwch yn dychwelyd ar hyd ffordd goedwig a llwybr cul o gerrig clai rhydd ar hyd yr afon. Mae rhai esgyniadau a disgyniadau serth a sawl mainc ar hyd y llwybr.

Mae Llwybr Tarddle Afon Hafren yn mynd ar hyd yr afon a thrwy’r goedwig at Raeadr Blaen Hafren.

Yna, mae’n dringo’n serth at derfyn y goedwig ac at lwybr cerrig drwy rostir corsiog at darddle Afon Hafren ar Bumlumon – mae’r tarddle wedi’i farcio â phostyn pren wedi’i gerfio.

Mae’r llwybr yn mynd heibio rhai nodweddion treftadaeth gan gynnwys maen hir ac adfeilion hen fwynglawdd a thyddyn – cadwch lygad am y paneli gwybodaeth ar hyd y llwybr.

Llwybrau cerdded pellter hir

Llwybr Bro Gwy

Mae Llwybr Bro Gwy’n daith gerdded bell o 136 milltir ar hyd glan Afon Gwy i Gas-gwent.  

Coedwig Hafren yw man cychwyn a diwedd y daith llinell syth hon.  

Gweler Llwybr Bro Gwy.

Llwybr Afon Hafren

Mae Llwybr Afon Hafren yn daith gerdded bell 210 milltir i Fryste.

Coedwig Hafren yw man cychwyn (neu ddiwedd) y llwybr llinell syth hwn a dyma’r daith gerdded glan yr afon hiraf ym Mhrydain.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Long Distance Walkers Association.

Sarn Sabrina

Taith gron 25 milltir gydag arwyddbyst yw Sarn Sabrina, a rhan ohoni’n pasio drwy Goedwig Hafren.

Enwir y llwybr ar ôl y chwedl Geltaidd am sabrina, nymff ddŵr oedd yn byw yn nyfroedd Afon Hafren yn ôl y sôn.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Sarn Sabrina.

Llwybr beicio pellter hir

Mae llwybr rhif 8 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans (Lôn Las Cymru) yn dilyn yr is-ffordd drwy Goedwig Hafren.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Gweilch y Pysgod yng Nghoedwig Hafren

Mae gweilch y pysgod yn treulio’r haf ger Llyn Clywedog yng Nghoedwig Hafren.

Mae’r adar ysglyfaethus mawr yma’n dychwelyd i Affrica ddiwedd mis Awst.

Gallwch wylio’r ffrwd fyw o un o nythod y gweilch yn ystod y tymor bridio (sy’n digwydd fel arfer o fis Mawrth i fis Awst).

Mae dau gamera ffrwd fyw’n ffilmio’r nyth 24 awr y dydd.

Mae lluniau byw o'r ddau gamera ar gael ar YouTube drwy chwilio "Llyn Clywedog Ospreys", neu trwy ddefnyddio'r dolenni isod:

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • parcio bathodyn glas
 • toiledau hygyrch
 • Llwybr y Rhaeadrau (llwybr hygyrch a gynlluniwyd mewn partneriaeth â chymdeithasau lleol i’r anabl. Ceir bwrdd picnic hygyrch ar y llwyfan gwylio sy’n edrych dros y rhaeadrau)

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Hafren yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth amGoedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coedwig Hafren 6 milltir i’r gorllewin o Lanidloes.

Mae yn Sir Powys.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Hafren ar fap Explorer 214 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 857 869.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch Stryd y Bont Fer allan o Lanidloes – ceir arwydd brown a gwyn Coedwig Hafren ar ochr neuadd y dref.

Croeswch yr afon a chadw i’r chwith.

Dilynwch y ffordd gul hon am 6½ milltir, heibio’r Hen Neuadd, ac mae maes parcio Rhyd-y-benwch ar y chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Caersws.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan TravelineCymru.

Maes parcio

Prif faes parcio yw Rhyd-y-benwch.

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Hafren PDF [13.3 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf