Coedwig Brechfa - Gwarallt, ger Caerfyrddin

Beth sydd yma

Croeso

Mae maes parcio bach Gwarallt wedi’i leoli ger pentref Brechfa.

Dyma'r man cychwyn ar gyfer taith fer trwy Goedwig Brechfa.

Grŵp cymunedol lleol, Pobl y Fforest, a greodd y llwybr hwn gydag arian gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru (Cyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn).

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Gwarallt

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ½ milltir/1 cilomedr (yno ac yn ôl)
 • Dringo: 100 troed/30 medr
 • Amser: 15 muned
 • Gwybodaeth am y llwybr: Dyluniwyd ar gyfer cadeiriau olwyn ond mae’n golygu dringo’n raddol. Angen lefel isel o ffitrwydd. Argymhellir gwisgo esgidiau cerdded. Mae'r llwybr yn llydan gydag arwyneb graean ond mae hwn wedi'i orchuddio â dail yn yr hydref a'r gaeaf. Mae'r llwybr yn culhau ac yn mynd dros rai darnau creigiog bach wrth iddo gyrraedd y gylched fechan ar y brig. Mae’r llwybr yn llwybr “yno ac yn ôl” sy’n dilyn yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Dringwch drwy goetiroedd awydd i gyrraedd man agored a blannwyd â choed brodorol fel y dderwen, y griafolen a’r fedwen.

Coedwig Brechfa

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren, ac yn fwy diweddar er mwyn cynhyrchu ynni gwynt.

Meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Brechfa

Mae llwybrau cerdded a beicio mynydd o'r meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru eraill hyn yng Nghoedwig Brechfa:

 • Abergorlech - llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol
 • Byrgwm - taith cerdded coetir a llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol fel ei gilydd
 • Keepers - dewis o lwybr glan yr afon neu daith gerdded hir heibio tyrbinau gwynt enfawr
 • Tower - taith gerdded drwy'r goedwig gyda golygfeydd o'r dyffryn a mynediad i'r llwybr heibio i dyrbinau gwynt

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Brechfa yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Gwarallt 13¾ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Gwarallt ar fap Arolwg Ordnans (OS) Explorer 186.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 520 322.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A40 o Gaerfyrddin tuag at Landeilo.

Trowch i'r chwith ar y B4310, sydd ag arwydd i Frechfa.

Ym mhentref Brechfa trowch i'r chwith wrth siop y pentref sydd ag arwydd i New Inn.

Dilynwch y lôn fach hon am 1½ milltir a mynd heibio maes parcio Keepers ar y chwith.

Mae maes parcio Gwarallt ¼ milltir ymhellach ar hyd y ffordd ar y dde, i fyny ffordd fer ond serth i'r goedwig.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Caerfyrddin.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf