Coedwig Brechfa – Tower, ger Caerfyrddin

Beth sydd yma

Croeso

Mae gan fynedfa Tower ardal barcio fach sy'n fan cychwyn ar gyfer llwybr cerdded gyda golygfeydd o'r dyffryn o fewn Coedwig Brechfa.

I gael golwg agosach ar y tyrbinau gwynt, gallwch gysylltu â llwybr cerdded llawer hirach o'r fan hon - gweler y wybodaeth am y Llwybr Gwynt a Dŵr isod.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cwm Marlais

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 2¼ milltir/3.7 cilomedr
 • Amser: 1½ awr
 • Dringo: 102 metr/335 troed
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r daith yma’n dechrau ar ffordd goedwig tuag at brif safle’r tyrbinau gwynt, cyn gwyro i’r dwyrain ar ffordd goedwig segur a thawelach, sy’n troi’n llwybr wrth adfail hen ffermdy. Yna, mae’r llwybr yn disgyn i Gwm Marlais i ddilyn Afon Marlais, gan ddringo’n raddol yn ôl at fynedfa Tower.

Mwynhau golygfeydd arbennig o Gwm Marlais wrth ddychwelyd at y man cychwyn.

Crëwyd y llwybr cerdded hwn mewn partneriaeth â RWE a ddatblygodd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn y rhan hon o'r goedwig.

Llwybr Gwynt a Dŵr

Ewch yn agos at dyrbinau enfawr Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa ar ein Llwybr Gwynt a Dŵr.

Mae'r llwybr cerdded cylchol 12 milltir/19.3 cilometr hwn yn cychwyn o faes parcio Keepers.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Llwybr Gwynt a Dŵr o faes parcio Tower trwy ddilyn rhan o Daith Gerdded Cwm Marlais a llwybr cyswllt ond sylwch y bydd y daith gyffredinol yn llawer hirach.

Am fwy o fanylion, gweler y panel gwybodaeth yn y ddau faes parcio.

Crëwyd y llwybr cerdded hwn mewn partneriaeth â RWE a ddatblygodd Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa yn y rhan hon o'r goedwig.

Coedwig Brechfa

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren, ac yn fwy diweddar er mwyn cynhyrchu ynni gwynt.

Meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Brechfa

Mae llwybrau cerdded a beicio mynydd o'r meysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru eraill hyn yng Nghoedwig Brechfa:

 • Abergorlech - llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol
 • Byrgwm - taith cerdded coetir a llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol fel ei gilydd
 • Gwarallt - taith gerdded fer hawdd drwy goetir ffawydd
 • Keepers - dewis o lwybr glan yr afon neu daith gerdded hir heibio tyrbinau gwynt enfawr

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Brechfa yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Keepers 13½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Keepers ar fap Arolwg Ordnans (OS) Explorer 186.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 495 354

Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio Tower 14½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin.

Cymerwch yr A484 o Gaerfyrddin tuag at Landeilo ac ysbyty Caerfyrddin.

Ar y gylchfan ychydig ar ôl yr ysbyty ewch ar yr A485 tuag at Lanbedr Pont Steffan.

Dilynwch yr A485 am tua 10 milltir nes i chi gyrraedd pentref New Inn.

Wrth y groesffordd yn y pentref trowch i'r dde ar yr isffordd lle mae arwydd ar gyfer Brechfa.

Ar ôl 1¾ milltir mae'r ardal barcio ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Caerfyrddin.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf