Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Llangloffan

Beth sydd yma

Croeso

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Llangloffan yn rhan o’r gorlifdir mwyaf yn Sir Benfro.

Mae amrywiaeth eang o blanhigion a bywyd gwyllt yn cael eu cynnal gan gynefinoedd y warchodfa o gors galchog ddwys a siglenni cyrs, coetiroedd gwlyb a glaswelltir corsiog.

Datblygodd y gymysgedd hon o gynefinoedd ar ôl i’r afon a oedd yn llifo drwy’r dyffryn ar un adeg gael ei gorfodi i ffurfio cwrs newydd tua 12,000 mlynedd yn ôl ar ôl i rewlif ollwng clai a deunyddiau eraill yma.

Rydym yn gofalu am y cynefin hwn o wlyptir drwy beidio â chaniatáu i lefel y dŵr fyth syrthio’n rhy isel, ac rydym yn caniatáu i wartheg a merlod bori’r gors galchog yn yr haf a’r hydref i reoli’r llystyfiant.

Y ffordd orau o ganfod y dirwedd arbennig hon yw drwy ddilyn y llwybr pren sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn dros ran o’r warchodfa.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Cors Calchog Llangloffan

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: 1 filltir/1.5 cilomedr ((yna ac yn ôl)
 • Amser: 1 awr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae Llwybr Cors Galchog Llangloffan yn dilyn llwybr pren  o fynedfa’r warchodfa ac yn dychwelyd yr un ffordd. Mae’r llwybr pren yn addas ar gyfer rhai sy’n defnyddio cadeiriau olwyn a phramiau neu gadeiriau gwthio. Cofiwch gadw ar y llwybr pren gan fod y tir yn feddal ac yn llawn dŵr, a gallai ffosydd dan ddŵr fod wedi cael eu cuddio gan drwch o lystyfiant arnofiol.

Darganfyddwch y gors galchog, y siglen a’r coetir gwlyb ar ein llwybr pren hygyrch.

Beth sydd i’w weld ar y Warchodfa Natur Genedlaethol

Yn rhannau gwlypaf y warchodfa, mae blodau lliw hufen prydferth yr erwain yn llenwi’r awyr yn yr haf gyda’u harogl hyfryd wrth iddyn nhw wthio drwy’r cyrs a’r hesg. Cadwch lygad hefyd am:

 • dalpiau enfawr o hesgen rafunog fawr
 • pefrwellt
 • corsen
 • hesgen-y-dwr fawr

Mae teimlad hynafol i’r coetir gwlyb, mae ei choed wedi eu gorchuddio gan fwsoglau melfedaidd a chennau arian. Ymhlith y planhigion eraill sydd yma mae:

 • rhedynen y gors
 • rhedynen gyfrdwy
 • eurinllys tonnog
 • corsfrwynen lem (un o ddim ond dau leoliad hysbys yn Sir Benfro)

Ar hyd yr afon ceir:

 • mursennod o deulu’r morwynion, sy’n sgleinio’n wyrdd symudliw
 • nadroedd y gwair a gwiberod patrwm diemwnt
 • llygon y dwr
 • y dyfrgi gwibiog

Ymhlith yr adar y gellid eu gweld neu eu clywed mae:

 • hwyaid gwyllt
 • ieir dwr
 • rhegennod dwr
 • giachod cy­redin
 • breision y cyrs
 • troellwyr bach
 • telorion yr hesg a thelorion y cyrs
 • oherwydd bod digon o ddewis yma, daw adar ysglyfaethus draw’n rheolaidd, gan gynnwys bwncathod, cudyllod coch, gweilch glas a thylluanod gwynion

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Ymweld yn ddiogel â Chors Galchog Llangloffan

 • Arhoswch ar y llwybr bordiau: caiff ffosydd sydd wedi gorlifo eu cuddio gan lystyfiant trwchus sy’n arnofio – ac mae’r ddaear yn feddal ac yn llawn dwr.
 • Mae ochrau glannau afonydd yn serth, maen nhw’n aml heb eu torri ddigon ac efallai y byddan nhw wedi gordyfu.
 • Mae pyllau dwfn yn yr afon, ac efallai y gwnai ei lefel godi’n gyflym ar ôl glaw trwm.
 • Cadwch gwn ar dennyn oherwydd efallai y bydd gwartheg neu ferlod yn pori mewn cae caeedig â weiren bigog yn yr haf a’r hydref.
 • Os ydych chi’n gweld gwiberod neu nadroedd gadewch lonydd iddyn nhw.

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Mae rhan orllewinol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Galchog Llangloffan yn cael ei rheoli gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

Ceir llwybr cylchol yn y rhan hon o’r warchodfa sy’n arwain o’r lle parcio ar ffordd B4331 hyd at guddfan adar sy’n edrych dros ardal o ddŵr agored.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Galchog Llangloffan 6 ½ milltir i’r de orllewin o Abergwaun.

Mae yn Sir Benfro.

Map Arolwg Ordnans (AO)

Mae Corsydd Llangloffan ar fap Arolwg Ordnans (AO) OL35.

Y cyfeirnod grid AO yw SM 904 319.

Cyfarwyddiadau

O Abergwaun dilynwch yr A487 i gyfeiriad Tyddewi.

Trowch yn sydyn i’r chwith i ffordd B4331 sydd wedi’i harwyddo Casmorys.

Ewch heibio maes parcio Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ar y chwith a chymryd y tro nesaf i’r chwith ar y groesffordd, sydd wedi’i harwyddo Croes Cas-lai.

Dilynwch yr isffordd hon am ¼ milltir ac mae’r gilfan barcio a mynedfa’r warchodfa ar y dde, yn union cyn i’r ffordd groesi pont garreg.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf reilffordd prif linell agosaf yw Abergwaun ac Wdig.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Parcio

Gellir parcio mewn cilfan.

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf