Parc Coedwig Afan - Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg, ger Port Talbot

Man cychwyn ar gyfer tri o'n llwybrau beicio mynydd gradd goch

Beth sydd yma

Mae ras beicio mynydd Mini Enduro - 13 Mehefin 2021

 

Mae ras beicio mynydd Mini Enduro yn cael ei gynnal yma ddydd Sul 13 Mehefin. Mae’n bosibl felly y bydd y meysydd parcio’n brysurach na’r arfer.

 

Bydd Parc Beicio Afan ar gau ar gyfer y digwyddiad, ond bydd maes parcio Gyfylchi’n dal ar agor. Ewch i wefan Parc Beicio Afan i gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod am newidiadau. Mae gwyriadau ar waith i’r rhai sy’n defnyddio’r ardal sgiliau hon ac nad ydynt yn rhan o’r digwyddiad.

 

Bydd y rhannau o Lwybr Y Wal a restrir isod ar gau ar gyfer y digwyddiad. Bydd y rhai sydd am reidio ar y llwybr ac nad ydynt yn rhan o’r digwyddiad yn cael eu dargyfeirio o Piccadilly i Zig Zags.

 

 • Corker
 • 373
 • 374
 • Graveyard
 • 6 Feet Under

Gwybodaeth arall

 

Mae rhai o’r llwybrau wedi cael eu dargyfeirio. Ewch i Cau a Dargyfeirio am ragor o wybodaeth.

 

Mae cerbydau wrthi’n cludo pren ar y ffyrdd coedwig – byddwch yn wyliadwrus a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle.

 

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Crëwyd Parc Coedwig Afan yn y 1970au ac mae wedi tyfu i fod yn un o gyrchfannau beicio mynydd eiconig Prydain.

Wedi'i leoli mewn hen ddyffryn glofaol ychydig filltiroedd o'r M4, mae parc y goedwig yn cynnig llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol.

Mae tri o'n llwybrau beicio mynydd gradd goch yn dechrau o'r maes parcio yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Gallwch hefyd ymuno â Llwybr Beicio Lefel Isel Rheilffordd sydd wedi'i raddio'n wyrdd o'r maes parcio yma.

Mae'r rhan fwyaf o'n llwybrau beicio mynydd yn dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Beicio Lefel Isel y Rheilffordd

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn dilyn hen drac rheilffordd llydan a gwastad a oedd ar un adeg yn cario teithwyr a glo ar hyd y cwm.

Mae dros 14 milltir o reilffordd segur a ffordd goedwig yn cysylltu cymunedau Pont-rhyd-y-fen â Blaengwynfi a Glyncorrwg ac mae'n ffordd wych o archwilio Dyffryn Afan.​

Llwybr White’s Level

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 15.4 cilometr (gyda dolen ychwanegol ddewisol 2.3 cilometr o hyd wedi'i graddio'n ddu)
 • Esgyniad: 405 metr
 • Amser: 1½-3 awr

Dyma'r mwyaf technegol o'r holl lwybrau ym Mharc Coedwig Afan ac mae 90% ohono’n drac sengl wedi’i adeiladu’n arbennig.

Mae dringfa 6 cilometr o hyd ar drac defaid yn arwain at olygfeydd gwych o Ddyffryn Afan.

Mae’r cwymp eithafol ar drac sengl cul yn golygu gwefr heb ei ail a disgynfeydd hir, heriol gyda grisiau creigiog i'w taclo, y cyfan yn creu un llwybr rhyfeddol.

Mae dolen ychwanegol ddewisol 2.3 cilometr o hyd sydd wedi'i graddio'n ddu.

Am daith hirach, cyfunwch hwn â Llwybr y Wal drwy un o’r cysylltiadau W2.

Llwybr Blade

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 23.6 cilometr
 • Esgyniad: 570 metr
 • Amser: 2½-3½ awr

Mae gan Lwybr Blade lawer o draciau sengl, sy'n cynnig llwybr gwych i feicwyr mwy profiadol.

Mae'r llwybr hwn yn mynd â chi i rannau uwch a mwy anghysbell o'r goedwig gyda golygfeydd anhygoel dros Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'n troi a throelli drwy'r goedwig bell gyda rhai dringfeydd a disgynfeydd technegol heriol cyn dychwelyd i Lyncorrwg.

Gallwch hefyd ychwanegu dolen o lwybr Skyline ond gwnewch yn siŵr fod gennych y cyfarpar iawn gan fod y ddolen ychwanegol hon yn mynd â chi i ardal anghysbell iawn lle mae’r tywydd yn gallu newid yn sydyn.

Llwybr Skyline

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 46.8 cilometr
 • Esgyniad: 316 metr
 • Amser: 2-3 awr

Mae'r llwybr hwn yn ailagor yn 2021 ar ôl gwaith ailddatblygu, gyda lle i feicio ar ffyrdd coedwig a thros 30 cilometr o draciau sengl.

Cyfleusterau i ymwelwyr

Mae'r maes parcio, caffi, siop beiciau mynydd, toiledau a chyfleusterau ymwelwyr eraill yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn cael eu rheoli'n breifat.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Cau a dargyfeirio cyfredol

Pob llwybr: Gwyliwch rhag y lorïau cludo pren sy’n defnyddio’r ffyrdd coedwig yn ystod y gwaith cynaeafu.

Blade: Mae rhan y ‘Ghost Train’ ar gau’n barhaol. Dilynwch y gwyriadau a nodir ag arwyddbyst.

Blue Scar: Dylech arafu rhwng yr ysgafellau (berms) ar ran y ‘Mandril’.

Pen-hydd: Mae rhannau’r 'Big Dipper' a 'Desolation' ar gau oherwydd gwaith cynaeafu. Dilynwch y gwyriadau sydd ar waith.

Skyline: Mae rhan y 'South Pit' ar gau oherwydd gwaith cynaeafu ac mae gwyriad ar waith. Mae gwyriadau eraill ar rannau ‘Short & Sweet’, ‘Riding High’, ‘On the Edge’ a ‘Coed Mog 1’ oherwydd gwaith cynnal llwybrau sydd ar fin digwydd.

W2: Mae llwybr pren W2 Black Run ar gau ar gyfer gwaith amnewid. Ar ddolen uchaf Parson's Folly, efallai y bydd banciwr yn gofyn ichi aros oherwydd gwaith cynaeafu.

White's Level: Mae’r llwybr pren (Goodwood) ar gau oherwydd gwaith amnewid.

Y Wal: Bydd rhannau '373' a '374' yn cael eu cau oherwydd gwaith cynaeafu. Bydd gwyriad ar waith ar hyd y ffordd goedwig o 'Piccadilly' hyd at 'Graveyard'.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Parc Coedwig Afan chwe milltir o gyffordd 40 yr M4.

Mae yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Map Arolwg Ordnans

Mae Rhyslyn ar fap Arolwg Ordnans (AO) 165 a 166.

Cyfeirnod grid AO Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yw SS 872 984.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 40 ar yr A4107 tuag at y Cymer.

Gyrrwch heibio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Parhewch am dair milltir er mwyn mynd drwy’r Cymer ac yna dilynwch yr arwyddion brown a gwyn ar gyfer Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Port Talbot.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Llwybr Blade PDF [1.2 MB]

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru