Parc Coedwig Afan - Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg, ger Port Talbot

Beth sydd yma

Cau a dargyfeiriadau llwybrau beicio mynydd

 

Dilynwch unrhyw wyriadau ar y safle a chyfarwyddiadau gan staff i aros neu i ganiatáu i eraill fynd heibio, a byddwch yn ymwybodol o lorïau sy’n cludo pren.

 

Gweler y manylion isod a darllenwch y paneli diweddaru yn y meysydd parcio ac yn y canolfannau ymwelwyr.

 

Mae gwyriadau wedi’u harwyddo ar y safle ar y llwybrau hyn:

 

 • Llwybr W2
 • Llwybr White's Level
 • Blade
 • Skyline

Croeso

Crëwyd Parc Coedwig Afan yn y 1970au ac mae wedi tyfu i fod yn un o gyrchfannau beicio mynydd eiconig Prydain.

Wedi'i leoli mewn hen ddyffryn glofaol ychydig filltiroedd o'r M4, mae parc y goedwig yn cynnig llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol.

Mae tri o'n llwybrau beicio mynydd gradd goch yn dechrau o'r maes parcio yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Gallwch hefyd ymuno â Llwybr Beicio Lefel Isel Rheilffordd sydd wedi'i raddio'n wyrdd o'r maes parcio yma.

Mae'r rhan fwyaf o'n llwybrau beicio mynydd yn dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Beicio Lefel Isel y Rheilffordd

Mae'r llwybr hamddenol hwn yn dilyn hen drac rheilffordd llydan a gwastad a oedd ar un adeg yn cario teithwyr a glo ar hyd y cwm.

Mae dros 14 milltir o reilffordd segur a ffordd goedwig yn cysylltu cymunedau Pont-rhyd-y-fen â Blaengwynfi a Glyncorrwg ac mae'n ffordd wych o archwilio Dyffryn Afan.​

Llwybr White’s Level

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 15.4 cilometr (gyda dolen ychwanegol ddewisol 2.3 cilometr o hyd wedi'i graddio'n ddu)
 • Esgyniad: 405 metr
 • Amser: 1½-3 awr

Dyma'r mwyaf technegol o'r holl lwybrau ym Mharc Coedwig Afan ac mae 90% ohono’n drac sengl wedi’i adeiladu’n arbennig.

Mae dringfa 6 cilometr o hyd ar drac defaid yn arwain at olygfeydd gwych o Ddyffryn Afan.

Mae’r cwymp eithafol ar drac sengl cul yn golygu gwefr heb ei ail a disgynfeydd hir, heriol gyda grisiau creigiog i'w taclo, y cyfan yn creu un llwybr rhyfeddol.

Mae dolen ychwanegol ddewisol 2.3 cilometr o hyd sydd wedi'i graddio'n ddu.

Am daith hirach, cyfunwch hwn â Llwybr y Wal drwy un o’r cysylltiadau W2.

Llwybr Blade

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 23.6 cilometr
 • Esgyniad: 570 metr
 • Amser: 2½-3½ awr

Mae gan Lwybr Blade lawer o draciau sengl, sy'n cynnig llwybr gwych i feicwyr mwy profiadol.

Mae'r llwybr hwn yn mynd â chi i rannau uwch a mwy anghysbell o'r goedwig gyda golygfeydd anhygoel dros Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'n troi a throelli drwy'r goedwig bell gyda rhai dringfeydd a disgynfeydd technegol heriol cyn dychwelyd i Lyncorrwg.

Gallwch hefyd ychwanegu dolen o lwybr Skyline ond gwnewch yn siŵr fod gennych y cyfarpar iawn gan fod y ddolen ychwanegol hon yn mynd â chi i ardal anghysbell iawn lle mae’r tywydd yn gallu newid yn sydyn.

Llwybr Awyrlin (Skyline)

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 46 cilometr
 • Esgyniad: 316 metr
 • Amser: 4-7 awr

Ar ôl bod ar gau am sawl blwyddyn oherwydd gwaith datblygu fferm wynt gyfagos, mae Llwybr Awyrlin wedi cael ei ailgynllunio ac fe ailagorodd ym mis Hydref 2021.

Mae’n dringo ar hyd yr un llwybr cul â Lefel White ac yn parhau trwy ddringfeydd hir ar hyd heolydd coedwig gyda disgyniadau melys, rhwydd ar draciau unigol.

Wrth edrych tua’r gorwel, cewch olygfeydd heb eu hail dros Fannau Brycheiniog, Mynyddoedd y Preselau, y Mynyddoedd Du ac arfordir De Cymru.

Bydd y llwybr hwn yn profi eich stamina a’ch dewrder, gyda thraciau unigol technegol megis ‘Ar y Dibyn’ a ‘Caledfwlch’.

Mae hefyd 2 ddolen llwybr tarw ar y llwybr.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Afan yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cyfleusterau i ymwelwyr a maes parcio

Mae'r maes parcio, caffi, siop beiciau mynydd, toiledau a chyfleusterau ymwelwyr eraill yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn cael eu rheoli'n breifat.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Parc Coedwig Afan chwe milltir o gyffordd 40 yr M4.

Mae yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Map Arolwg Ordnans

Mae Rhyslyn ar fap Arolwg Ordnans (AO) 165 a 166.

Cyfeirnod grid AO Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yw SS 872 984.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 40 ar yr A4107 tuag at y Cymer.

Gyrrwch heibio Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Parhewch am dair milltir er mwyn mynd drwy’r Cymer ac yna dilynwch yr arwyddion brown a gwyn ar gyfer Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Port Talbot.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Llwybr Blade PDF [1.2 MB]

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf