Coetiroedd Talyllychau, ger Llanymddyfri

Dringfa serth i fyny bryn coediog, lle ceir golygfeydd o adfeilion hen abaty

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Coetiroedd Talyllychau’n edrych dros bentref hanesyddol yn Nyffryn Cothi yn sir Gaerfyrddin.

Tyfodd pentref Talyllychau o gwmpas yr abaty a sefydlwyd yn y 12fed ganrif.

Diddymwyd y fynachlog gan Harri‘r Wythfed a defnyddiwyd y garreg i adeiladu rhan sylweddol o’r pentref presennol, gan gynnwys y capel.

Ceir golygfeydd o adfeilion yr abaty, sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan Cadw, o’r tri llwybr cerdded.

Llwybrau cerdded

Mae pob un o’r llwybrau cerdded yn cynnwys rhannau serth.

Mae’r holl lwybrau wedi cael eu harwyddo a phob un yn cychwyn o’r gilfan barcio fechan ger y fynedfa i'r coetir, y tu draw i faes parcio’r abaty.

Mae’r llwybrau cerdded hyn i gyd yn cynnwys dringfa serth ac yn eich arwain at olygfan, lle ceir mainc i fwynhau’r golygfeydd.

Llwybr Coed Mawr

1¼ milltir, 2.2 km, anodd

Mae’r llwybr hwn yn mynd drwy hen blanhigfa goed sy’n gartref i goed deri, ynn, pinwydd a sbriws enfawr.

Llwybr Golygfeydd Talyllychau

1¾ milltir, 2.9 km, anodd

Mae’r drofa serth hon yn dilyn llwybr igam ogam sy’n dringo i ben bryn eithinog. Mae’n rhoi golygfeydd o bentref Talyllychau a Dyffryn Cothi.

Llwybr Cwm yr Efail

2½ milltir, 4 km, anodd

Mae’r hiraf o’r tri llwybr yn dringo i fyny ffyrdd coedwig serth drwy Gwm yr Efail i’r olygfan ysblen-nydd, cyn troelli ei ffordd i lawr y Rhiw i’r maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Coetiroedd Talyllychau 12 milltir i'r gorllewin o Lanymddyfri.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetiroedd Talyllychau ar fap Arolwg Ordnans (AR) 186.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 631 328.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llandeilo.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Cyfarwyddiadau

O’r A482 rhwng Llambed a Llanymddyfri cymrwch y B4302 i Dalyllychau a Llandeilo.

Wrth gyrraedd Talyllychau dilynwch yr arwyddion am Abaty Talyllychau gan barcio’n sensitif yn y gilfan barcio wrth y fynedfa i’r coed ar y chwith, ychydig yr ochr draw i faes parcio’r abaty.

Maes parcio

Gallwch barcio mewn cilfan barcio wrth y fynedfa i’r coed.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru