Coedwig Crychan - Halfway, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Un o’n meysydd parcio yng Nghoedwig Crychan yw Halfway.

Mae’n hawdd dod o hyd iddo. Mae wedi’i leoli oddi ar yr A40, ychydig filltiroedd o Lanymddyfri, ac mae’n lle delfrydol i ymestyn eich coesau.

Ceir yno ddau lwybr cerdded ag arwyddbyst, ac mae’r ddau yn dilyn y nant.

Ceir meinciau picnic o amgylch y maes parcio ac wrth yr afon.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded

Llwybr Nant y Dresglen

  • Gradd: Hawdd
  • 1¼ milltir/2.1 kilometres
  • Amser: 45 muned

Llwybr cylch yw Llwybr Nant y Dresglen sy’n ymdroelli drwy’r coed heb byth fynd yn bell o ddyfroedd Nant y Dresglen.

Llwybr Melin y Glyn

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 2¼ milltir/3.6 cilomedr
  • Amser: 1½ awr

Dilynwch hen ffordd wledig ar hyd ochr orllewinol y dyffryn cyn cyrraedd pont ffordd y goedwig ym Melin y Glyn.

Roedd melin yma flynyddoedd maith yn ôl ond does dim olion i’w gweld heddiw.

Coedwig Crychan

Mae Halfway wedi’i leoli yng Nghoedwig Crychan.

Lleolir Coedwig Crychan mewn cefn gwlad hardd rhwng Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria, ac mae’n frith o hen lwybrau a arferai gysylltu’r ffermydd a geid yno ers talwm.

Yn y 1930au, aeth y Comisiwn Coedwigaeth ati i brynu’r ffermydd a’r tir a phlannu coed yma fel rhan o ymdrech y DU i ailgyflenwi stociau pren a oedd wedi edwino yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Erys ambell annedd adfeiliedig, ac efallai y dewch ar eu traws yn ystod eich taith.

Mae’r goedwig yn cynnwys derw, ynn, ffawydd, coed cyll a chonwydd, ac mae’r lliwiau’n amrywio gan ddibynnu ar y tymor – o lesni cylchau’r gog yn y gwanwyn i arlliwiau euraid yr hydref.

Y dyddiau hyn, mae’r safle’n darparu pren gwerthfawr ac mae’n gartref i fywyd gwyllt amrywiol.

Mae gweilch Marthin, bwncathod a barcutiaid yn nythu yma, ac efallai y gwelwch gip ar iwrch.

Yn ogystal â’r llwybrau cerdded sy’n arwain o Halfway, ceir llwybrau cerdded sy’n arwain o dri maes parcio arall yng Nghoedwig Crychan, sef:

Maes parcio Halfway yw’r rhwyddaf i’w gyrraedd o blith y rhain ac fe’i lleolir oddi ar yr A40, ychydig filltiroedd o Lanymddyfri.

Lleolir meysydd parcio Brynffo, Fferm Cefn ac Esgair Fwyog ar is-ffyrdd oddi ar yr A483 rhwng Llanymddyfri a Llanfair-ym-Muallt.

""

Marchogaeth yng Nghoedwig Crychan

Ceir mynediad agored ar gyfer marchogaeth ceffylau trwy Goedwig Crychan.

Ein meysydd parcio yng Nghoedwig Crychan yw’r man cychwyn ar gyfer milltiroedd lawer o lwybrau ceffylau ar hyd ffyrdd coedwigaeth a hen draciau.

Mae yna hefyd lwybrau byr sy’n ymuno â Llwybr Epynt, llwybr ceffylau 50 milltir o hyd o amgylch terfynau ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni.

Mae’r cyfleusterau ar gyfer marchogion yn ein meysydd parcio yn cynnwys corlannau a rheiliau rhwymo.

Mae meysydd parcio Halfway a Brynffo yn fwy addas ar gyfer bocsys ceffylau.

Ceir mynediad ar gyfer gyrwyr car a cheffyl ym maes parcio Brynffo.

I gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth yng Nghoedwig Crychan, edrychwch ar wefan Cymdeithas Coedwig Crychan.

""

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae maes parcio Halfway 5 milltir i’r dwyrain o Lanymddyfri.

Mae'n ymestyn ar draws ffiniau Sir Powys a Sir Gaerfyrddin.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Halfway ar fap Explorer 187 a OL 12 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 835 330.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A40 o Lanymddyfri tuag at Aberhonddu.

Ar ôl 5 milltir, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwydd brown a gwyn am Lwybrau Coedwig Crychan.

Dilynwch y trac cerrig byr di-ddosbarth i'r maes parcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanymddyfri.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf